ACIBADEM – Политика за поверителност - Acıbadem Healthcare Services (BG)

ACIBADEM – Политика за поверителност

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (Healthcare Services and Trade Inc.) и свързани партньори (наричани по-долу “ACIBADEM”) приеха определени правила за конфиденциалност, осигуряващи безопасността на Вашите лични данни и информация, с цел да запазят тяхната поверителност и да Ви дадат възможност да се възползвате в максимална степен от използваната технологична инфраструктура.

Тези правила за конфиденциалност се отнасят до употребата на лични данни и/или употребата на уебсайта на ACIBADEM и негови подсайтове.

Приемаме, че с посещението и/или използването и/или абонамента на уебсайта на ACIBADEM, Потребителят се съгласява с всички тези правила. В съответствие с обратната връзка с Потребителя чрез един от адресите за контакт, посочени на уеб страницата, Acıbadem може по всяко време да коригира и актуализира „Декларацията за конфиденциалност“, без да е необходимо предварително известяване. ACIBADEM може да актуализира „Политиката за поверителност“ през определени интервали от време, а Потребителят може да се информира за допълненията, корекциите и актуализациите, като посещава този раздел периодично.

IP адреси: ACIBADEM може да записва IP адреси на потребителя и тази информация може да се използва с цел диагностициране на системни проблеми и коригиране на потенциални проблеми, които биха могли да възникнат непосредствено на уеб сайта на ACIBADEM. Тези IP адреси могат да се използват от ACIBADEM за идентифициране на потребителя и посетителите, и за събиране на демографски данни в широк смисъл. ACIBADEM се задължава да съхранява данни за трафика, в съответствие със Закон №5651.

Анонимност на данните: Информацията,поискана от Acıbadem и предоставена от потребителя, която е свързана с процесите, осъществявани посредством Уебсайта/Мобилното приложение, ще бъдат анонимно използвани от Acıbadem и трети страни, с които си сътрудничим (без разкриване на детайли за идентичността на потребителя), за анализиране на различни статистики, създаване на база данни, предлагане на персонализирани пакети/оферти и осъществяване на маркетингови проучвания.

Връзки към други сайтове: ACIBADEM може да поставя на уебсайта си връзки към други сайтове. Също така, може да публикува реклами и/или формуляри за заявяване на различни услуги на и от трети страни, както и да насочва Потребителите към сайтове на рекламодатели или договорни трети страни чрез тези формуляри и реклами. ACIBADEM не носи отговорност за процедурите и политиките за поверителност на други сайтове, до които се осъществява достъп чрез тези връзки или тяхното съдържание.

Условия за разкриване на лични данни: Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ включва име и фамилия, телефонен номер, адрес на електронна поща и всяка друга описателна информация. ACIBADEM никога няма да разкрие никаква лична информация или данни за заболяване и здравословен проблем, които са били предоставени по електронен път от посетители или потребители на нашия уебсайт, www.ACIBADEM.com, на трети страни. ACIBADEM декларира и приема, че оторизирани комуникационни/маркетингови дейности ще бъдат изпълнявани в съответствие със съответните законови разпоредби и особено здравното законодателство, и комуникация няма да се осъществява без съгласието на потребителя и предоставяне на инструменти, позволяващи безплатно и лесно отписване на потребителите. ACIBADEM няма да разкрива лични данни и информация на трети страни, няма да ги продава и при никакви обстоятелства няма да допусне употребата им за други цели, освен описаните по-горе.

Освен ако в настоящата декларация за конфиденциалност не е посочено друго, ACIBADEM няма да разкрива лична информация на компании, които не работят в сътрудничество с ACIBADEM или на трети страни. ACIBADEM си запазва правото да игнорира разпоредбите на настоящата декларация за конфиденциалност и да разкрива потребителска информация на трети страни при определени обстоятелства. Тези обстоятелства са както следва:

  1. Обстоятелства, произтичащи от задължения, основани на правни разпоредби, приети от упълномощени за целта институции, като например закони, наредби и др.;
  2. Обстоятелства, налагащи споделянето на информация с Министерството, в съответствие с общите регулаторни практики на Министерство на здравеопазването;
  3. Обстоятелства, изискващи съобразяване с разпоредбите на договора, сключен между ACIBADEM и потребителя и неговото изпълнение;
  4. В случай че информацията, свързана с потребителите, се изисква по линия на проучване или разследване, извършвано от оторизирани административни и/или съдебни власти;
  5. Ако споделянето на информация е необходимо за предпазване на правата или сигурността на Потребителите.

Бисквитки: ACIBADEM може да събира информация за потребител(и) относно начина, по  който използват уебсайта на ACIBADEM, с помощта на технически комуникационен файл, наречен „бисквитка“. Въпросните технически комуникационни файлове представляват много малки текстови файлове, изпращани от уебсайта към браузъра на потребителя, за да бъдат запазени в основната памет. Такъв технически комуникационен файл улеснява употребата на интернет, като съхранява определени данни за интернет сайта и основни настройки за предпочитания на компютъра на потребителя. Въпросният технически комуникационен файл е създаден и се използва за получаването на статистическа информация, като например данни за броя на хората, използвали уебсайта за определен период; с каква цел потребителят е посетил уебсайта; колко пъти уебсайтът е бил посетен от потребителя и колко дълго потребителят е останал на сайта, както и за създаването на реклами и съдържание в динамично разнообразие за потребителя от специално разработените потребителски страници. Техническият комуникационен файл не е предназначен да събира никакви други лични данни от основната памет. Повечето браузъри са програмирани да приемат тези технически комуникационни файлове при инсталацията, но потребителите могат винаги да променят настройките на браузъра си, така че техническите комуникационни файлове да не се инсталират на компютъра или да се показва предупреждение при изпращането на такъв тип файл.

Данни, събирани при проучвания, анкети и други подобни форми: Информацията, поискана от потребителите, участващи в периодични или непериодични проучвания от страна на ACIBADEM чрез сайта, също може да бъде използвана от ACIBADEM или други лица и организации, с които си сътрудничим, за директен маркетинг към потребителите, статистически анализи и специални бази данни.

Разрешение за електронна комуникация: Посетителите трябва да предоставят на ACIBADEM определени лични данни (напр. име и фамилия, телефонен номер, и-мейл адрес и др.) при попълване на формуляри, за да получат статут на членове чрез абонамент или за да използват различни услуги и съдържание, без да бъдат член. Информацията, изисквана от ACIBADEM за целите на абонамента, може да бъде запазена и съхранявана в системата. Тези лични данни могат също да бъдат използвани за връзка с потребителите при необходимост. С приемането на настоящата Политика за поверителност и Разрешение за комуникация, Вие се съгласявате със събирането, съхранението, обработването, употребата и предаването на Вашите лични данни, които доброволно сте споделили с нас, за да Ви предложим и предоставим различни преимущества, както и за всякаква физическа или електронна комуникация за реклами, продажби, маркетинг и проучвания, които са специфични за Вас, и други комуникационни послания. С тази Политика, Потребителите приемат всички видове инструменти за връзка с тях (обаждане, СМС, електронна поща и др.) Информацията, поискана от ACIBADEM и предоставена от потребителя или произтичаща от негови действия на Сайта, се използва от ACIBADEM и други лица и организации, с които си сътрудничим, само за различни статистически анализи, оторизирана комуникация и маркетинг чрез имейли, изпращани на определени интервали, създаване на бази данни и в някои други случаи, като маркетингови проучвания. При желание от Ваша страна да се откажете от получаването на електронни бюлетини, можете лесно да преустановите абонамента си, като кликнете върху връзката „Моля, кликнете, за да се отпишете от списъка за бюлетина“, която се намира най-долу в бюлетините, които изпращаме.

Обща информация относно Закона за защита на личните данни: Законът за защита на личните данни №6698 (наричан за по-кратко ЗЗЛД (KVKK на турски)) влезе в сила на 24 март 2016 г. и е публикуван в Official Gazette № 29677 от 7 април 2016 г. Като администратор на лични данни, ние можем да записваме, класифицираме, обработваме, съхраняваме, актуализираме и да разкриваме на трети страни, ако това се налага и/или е позволено от законите, лични данни на Вас – нашите уважаеми клиенти, в съответствие със Закона за защита на личните данни №6698.

С това изявление ACIBADEM гарантира, че приема да пази конфиденциалната информация поверителна и скрита; признава като свое задължение да пази личните данни в тайна, и ще предприеме всички необходими мерки, за да предотврати публично или неоторизирано разкриване и употреба на такава информация, изцяло или частично, на трети страни.

ACIBADEM може да променя и допълва разпоредбите на тази декларация за поверителност по всяко време, когато сметне за необходимо, като тези промени и допълнения ще бъдат публикувани на уебсайта на ACIBADEM. Разпоредбите на декларацията за поверителност и съответните промени, направени от ACIBADEM, влизат в сила незабавно след публикуването им на съответната страница.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search