» Обща защита на данните

Обща защита на данните

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОЛУЧАВАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) и контролните акционери на Acıbadem, дружества майки и свързани с тях дружества (наричани по-долу „Acıbadem Group“) могат да действат като „Надзор на данните“ съгласно Закона за защита на личните данни №. 6698 (Законът), Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД) и други приложими закони и разпоредби, да обработват вашите лични данни в по-долу описаната рамка и при стриктно спазване на Закона за основните здравни услуги №. 3359, Правителственото постановление-Закон за организацията и задълженията на Министерството на здравеопазването и свързаните с него дружества №. 663, Наредбата за частните болници и други разпоредби на Министерството на здравеопазването, както и други приложими закони и разпоредби.

1. Получаване и обработка на лични данни и цели на обработката:

Вашите лични данни се събират и получават устно, писмено или чрез визуални или електронни средства, чрез кол център, интернет сайт или чрез други подобни канали, за извършване на услуги като защита на общественото здраве, профилактика, диагностика, лечение и съпътстващи услуги, предлагани от Acıbadem Group, или за планиране и управление на здравни услуги и финансиране, и в съответствие със сферите на дейност на компаниите от Acıbadem Group. Вашите общи и специални лични данни, по-специално вашите здравни данни, могат да бъдат обработвани от Acıbadem Group в ограничена степен за всички и всякакви цели, включително, но не само, за следните цели:

 • Данни и информация за Вашата самоличност: Име, фамилия, ЕГН, номер на паспорт или временен идентификационен номер, дата и място на раждане, семейно положение, пол, социална осигуровка или номер на протокол на пациента, както и други данни за самоличност, които могат да бъдат полезни при идентифицирането Ви от наша страна; и
 • Данни за контакт: Вашият адрес, телефонен номер, имейл адрес и други данни за контакт; данни от разговор с Вас или записи от обаждания, съхранявани от службите за обслужване на клиенти или звена за обслужване на пациенти съгласно стандартите на съответния кол център, както и лични данни, събрани при общуването Ви с нас чрез електронна поща, писма или други средства за комуникация; и 
 • Счетоводна информация: Номер на Вашата банкова сметка, IBAN, данни за кредитна карта, данни за фактуриране и други подобни финансови данни и информация; и
 • Данни за Вашата лична здравна осигуровка и данни от Агенцията за социално осигуряване, както и информация, необходима за финансирането и планирането на здравни услуги; и 
 • Записи от камери и снимки, на които фигурирате, направени и съхранявани с цел сигурност и проверка, ако и когато посещавате нашите болници или медицински центрове; и 
 • Регистрационният номер на Вашия автомобил, ако използвате паркинг; и 
 • Вашата здравна информация: Лични данни за Вашето здраве и сексуален живот, придобити и събрани по време на предоставянето или като резултат от медицинска диагностика, лечение и грижи, включително, но не ограничени до, Вашите резултати от лабораторни анализи, изследвания, данни от медицински преглед, данни и информация за назначени часове, данни за контролен преглед и данни и информация за изписани медикаменти; и
 • Вашата здравна информация или други лични данни, изпратени или записани от Вас в следните уебстраници:
  • www.acibademinternational.com
  • http://www.acibadem.ae/
  • http://www.acibadem.fr/
  • http://www.acibadem.com.ru/
  • http://acibadem.ge/
  • https://www.acibadem.bg/
  •  http://www.acibadem.mk/
  • http://acibadem.hr/
  • http://www.acibadem.rs/
  • http://www.acibadem.ba/
  • http://www.acibadem.al/
  • http://acibadem.com.ro
  • http://acibadem.com.de
  • http://acibadem.ir
  • https://www.acibadembeautycenter.com/
  • https://www.acibademevent.com/
 • Ако и когато подадете молба за работа в Acıbadem или в някоя от компаниите на Acıbadem Group, Вашите лични данни и информация, включително автобиография, представени от Вас, както и ако сте служител или свързан служител на Acıbadem Group, Вашия трудов договор и всички видове лични данни, свързани с пригодността Ви за работата.

Всички видове Ваши лични данни, получени от Acıbadem Group (включително, но не само, вашите специални лични данни), могат да бъдат обработвани за следните цели: 

 • Потвърждаване на Вашата самоличност, и
 • Защита на общественото здраве, профилактика, диагностика, лечение и свързани услуги, както и за планиране и управление на здравни услуги и финансиране, и 
 • Предоставяне на поискана информация от Министерството на здравеопазването и други свързани обществени учреждения и администрации съгласно приложимите закони и разпоредби, и 
 • Планиране и управление на вътрешни операции и ежедневни операции на нашите болници и медицински центрове, и 
 • Измерване, повишаване и проучване на удовлетвореността на пациента от страна на отделите „Болничен мениджмънт“, „Права на пациента“ и „Пациентски опит“, и 
 • Набавяне на лекарства, и 
 • За да Ви държим в течение за Вашия записан час, ако имате такъв, и 
 • Извършване на дейности по управление на риска и подобряване на качеството, и 
 • Извършване на анализи за последващо развитие на здравните услуги, и 
 • Финансиране на Вашите здравни услуги от отделите за обслужване на пациенти, финансови въпроси и маркетинг; заплащане на разходите за медицинския Ви преглед, диагностиката и лечението Ви; предоставяне на исканата информация от частни здравноосигурителни фондове като част от Вашето запитване за допустимост, и
 • Провеждане на изследвания и проучвания, и 
 • Спазване на законовите и регулаторни изисквания и условия, и 
 • Предоставяне на поисканата информация от частни здравни застрахователни фондове в хода на финансиране на здравни услуги, и 
 • Провеждане на дейности по управление на риска и развитие на качеството от отделите „Качество“, „Пациентски опит“ и „Информационни системи“, и
 • Издаване на фактури от структури за пациентски услуги, финансови въпроси и съответните отдели с оглед на нашите услуги, както и потвърждаване на Вашите отношения с договорните институции и компании, и 
 • Участие в кампании и разкриване на информация за кампании, както и за създаване и предоставяне на специално съдържание, за всички предимства в уеб и мобилни канали, от отделите за медии и комуникации и кол центровете.

Вашите лични данни, получени и обработени съгласно приложимите закони и разпоредби, могат да бъдат прехвърлени във физически архиви и/или информационни системи на Acıbadem или Acıbadem Group, и да се съхраняват и складират както в дигитални, така и във физически платформи.

2. Споделяне на лични данни 

Acıbadem и Acıbadem Group могат да предоставят Вашите лични данни на компании, включени в Acıbadem Group, или на частни застрахователни компании, Министерството на здравеопазването и неговите подразделения, Агенцията за социално осигуряване, Главна дирекция „Сигурност“ и други сили за сигурност, Главна дирекция за населението и преброяването, Асоциацията на турските фармацевти, съдилища и всякакви други юридически органи, централни и т.н., с ваше съгласие, и да бъдат ограничавани от вашето съгласие. Acıbadem може да предоставя вашите лични данни на трети страни, Ваши упълномощени представители и агенти и трети страни, предлагащи ни консултантски и съветнически услуги, включително, но не само, адвокати, данъчни и финансови консултанти и одитори, както и наши бизнес партньори и други трети страни, които сътрудничат с нас за по-нататъшно развитие или извършване на здравни услуги за горепосочените цели, включително регулаторни и надзорни органи и власти и официални органи, за целите на обработката, изброени по-горе, в съответствие със Закона, ОРЗД и други приложими закони и разпоредби.

3. Методи и правно основание за получаване на лични данни

Вашите лични данни се събират и обработват посредством всички видове устни, писмени, визуални или електронни средства за целите, изброени по-горе, и за извършване на всички видове дейности, включени в сферата на дейност на Acıbadem в законовата рамка, и съответно за пълното и точно изпълнение на всички видове договорни и юридически задължения на Acıbadem. Правното основание за събирането и придобиването на личните ви данни са съответните разпоредби на:

 • Закона за защита на личните данни № 6698, и
 • Общия регламент за защита на данните 2016/679 (ОРЗД), и
 • Закона за основните здравни услуги №. 3359, и 
 • Правителственото постановление-Закон за организацията и задълженията на Министерството на здравеопазването и свързаните с него дружества №. 663, и 
 • Наредбата за частните болници, и
 • Наредбата за обработка и защита на поверителността на личната здравна информация, и
 • Други разпоредби на Министерството на здравеопазването и други приложими закони и разпоредби.

Освен това, както е предвидено в чл. 6, ал. 3 от Закона, личните данни, свързани със здравето, могат да се обработват и от лица със задължения за спазване на поверителност или от упълномощени официални субекти и организации, без да е необходимо да получат предварително изрично съгласие за съответната цел, само за целите на защита на общественото здраве, профилактика, медицинска диагностика, услуги по лечение и поддържащо лечение и за планиране и управление на здравни услуги и финансиране.

4. Вашите права по отношение на защитата на личните данни

Съгласно Закона, ОРЗД и други свързани и приложими закони и разпоредби, имате право:

 • Да знаете дали Вашите лични данни се обработват или не, и 
 • Да поискате информация, свързана с обработката на личните Ви данни, ако се извършва такава, и 
 • Да получите достъп до и да изискате лични здравни данни и информация, и 
 • Да знаете причината за обработването на личните си данни и дали те се използват по предназначение или не, и 
 • Да узнаете за трети страни в страната или в чужбина, на които се предоставят Вашите лични данни, и 
 • Да поискате корекция или допълване на личните си данни, ако те се обработват непълно или неправилно, и 
 • Да поискате изтриване или унищожаване на личните си данни, и 
 • Да поискате третите страни, получили по-рано Вашите лични данни, да бъдат информирани за корекция или допълване на личните Ви данни в случай на непълна или неправилна обработка, и/или за изтриването или унищожаването на личните Ви данни, и 
 • Да отправите възражения срещу всякакви резултати, които могат да възникнат в нарушение на Вашите интереси при анализа на обработените Ви лични данни единствено с помощта на автоматични системи.

Когато и да предявите някое или повече от гореспоменатите си права, съответната информация ще ви бъде предадена ясно и по разбираем начин, писмено или на електронен носител, посредством предоставените от Вас данни за контакт.

5. Сигурност на данните 

Acıbadem защитава вашите лични данни при пълно и стриктно спазване на всички необходими технически и административни мерки за сигурност в съответствие със стандартите и процедурите за сигурност на информацията. Споменатите действия и мерки за сигурност се предприемат и предоставят на ниво, съответстващо на вероятните рискове, като се вземат предвид и технологичните възможности.

6. Правни искания и съобщения

Вашите лични данни са защитени в рамките на наличните технически и административни възможности, а необходимите действия и мерки за сигурност се предприемат и предоставят на ниво, съответстващо на вероятните рискове, като се вземат предвид и технологичните възможности.

С попълването на „Формуляр съгласно Закона за защита на личните данни и/или ОРЗД“, предоставен тук, можете да подадете своите правни искания:

 • (i) с изпращането му на адрес Fahrettin Kerim Gökay Cad. №: 49 Altunizade, Истанбул, Турция, по куриер, заедно със заявление, носещо Вашия мокър подпис, и в плик, адресиран до отдел „Корпоративен секретариат“, отбелязан с „Искане за информация съгласно Закона за защита на личните данни“ или „Искане за информация съгласно ОРЗД“, или
 • (ii) с изпращането му чрез нотариус, или 
 • (iii) с изпращането му на имейл адрес acibademsaglik@hs02.kep.tr  чрез защитени електронни средства или мобилен подпис, от Ваша регистрирана електронна поща или Ваш имейл адрес, регистриран в нашата система, и/или
 • (iv) с подписване на файл в word или pdf формат, адресиран до Acıbadem, с Вашия защитен електронен подпис и изпращане на същото до kisiselveri@acibadem.com, с указана тема на имейла „Искане на информация съгласно Закона за защита на личните данни“ или „Искане на информация съгласно ОРЗД“. 

С настоящото молим да предадете своите правни искания съгласно Закона и/или ОРЗД, като попълните „Формуляра съгласно Закона за защита на личните данни и/или ОРЗД“, предоставен тук, и ни го изпратите чрез предоставените във формата средства за контакт.

ЛЕЧЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

ACIBADEM

×
Search